Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Je doporučení ČNB bankám pro smích?

Situace okolo zapracování Vzorových obchodních podmínek, které definoval Zákon o platebním styku č. 124/2002, do obchodních podmínek jednotlivých bank dává na otázku v nadpise jednoznačnou odpověď.

Začněme citací Zákona o platebním styku:

§ 16 Vzorové obchodní podmínky

Česká národní banka za účelem ochrany držitelů vydává vzorové obchodní podmínky, které obsahují úpravu vzájemných práv a povinností vydavatelů a držitelů při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. První vzorové obchodní podmínky vydá Česká národní banka ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzorové obchodní podmínky a jejich změny zveřejňuje ve Věstníku České národní banky.


§ 17 Obchodní podmínky vydavatele

(1) Vydavatel informuje zájemce o vydání elektronického platebního prostředku o svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků, a to v dostatečném předstihu před vydáním elektronického platebního prostředku.
(2) Vydavatel je povinen v úvodních ustanoveních svých obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků výslovně informovat, zda tyto podmínky odpovídají vzorovým obchodním podmínkám České národní banky vydaným podle § 16, a jaký je obsah případných odchylek.
(3) Povinnost podle odstavce 2 splní vydavatel do 3 měsíců ode dne vydání vzorových obchodních podmínek České národní banky nebo jejich změny.
(4) Vydavatel je povinen poskytnout své obchodní podmínky vydané podle odstavců 1 až 3 České národní bance bez zbytečného odkladu po jejich vydání nebo změně.

ČNB Vzorové obchodní podmínky skutečně zveřejnila těsně před vstoupením zákona č. 124/2002 Sb. ve svém Věstníku. Škoda, že ani nový web ČNB neplní svou funkci a na klíčové slovo věstník nenalezne žádný dokument. Po delším hledání jsem archiv věstníků objevil pod pro mne zavádějícím pojmem Legislativa. Budiž.

Přidejme citaci z již zmíněného věstníku:

(2) Vzorové obchodní podmínky nemají charakter právního předpisu, ale doporučení centrální banky, která je vydává za účelem ochrany držitelů elektronických platebních prostředků. Obsahují úpravu vzájemných práv a povinností vydavatelů a držitelů při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.

Dneškem uplynula lhůta pro úpravu Všeobecných obchodních podmínek jednotlivých bank. Dle našeho průzkumu, banky využily v předchozím odstavci citovaného bodu v plné míře a ve všech pro zákazníky významných bodech Vzorové obchodní podmínky ČNB ignorují. Všechny banky, od kterých se nám na jejich webu podařilo získat nové Všeobecné obchodní podmínky či Obchodní podmínky pro vydávání platebních karet. Je s podivem, že například Komerční banka i přes předchozí kritiku nadále provozuje obsahově zcela nevyhovující web bez full-textového vyhledávání, na kterém najít požadovanou informaci je zhola nemožné.

Jak to pojaly banky?

Dovolím si opět citovat, tentokráte z Podmínek pro vydávání a používání platebních karet eBanky:

Podmínky se od vzorových obchodních podmínek České národní banky odlišují v následujících případech:
• oproti Článku V., odst. 7., písm. d) eBanka neuvádí na výpise informaci o směnném kurzu, který byl použit při přepočtu transakce v cizí měně,
• oproti Článku VI., odst. 1., písm. a) eBanka nenese odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení transakce na přístrojích, terminálech nebo jiných zařízeních, která nejsou pod její přímou či výlučnou kontrolou,
• oproti Článku VIII., odst. 1. a 2. eBanka nenese odpovědnost za finanční ztrátu majitele účtu/držitele karty utrpěnou v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty takto:

    • v případě platební karty Maestro/Electron v průběhu jedné hodiny po nahlášení ztráty nebo odcizení,
    • v případě platební karty Standard/Classic, Business nebo Gold do 24:00 hodin dne nahlášení ztráty nebo odcizení,
    • oproti Článku VIII., odst 3. eBanka nenese odpovědnost za finanční ztrátu majitele účtu/držitele karty i tehdy, kdy platební karty bylo užito bez fyzického předložení nebo bez elektronické identifikace (e-commerce transakce) bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl použit bezpečnostní kód nebo jiný způsob identifikace.
eBanka má nové Podmínky zpracovány opravdu pečlivě, přesto využila typické neznalosti zákazníků - kdo z vás zná nazpaměť Vzorové obchodní podmínky? A tak eBanka uváděním čísel článků a odstavců poměrně elegantně vyhýbá pragmatickému sdělení: narozdíl od evropských bank, my za nic neručíme, na všechny body Vzorových obchodních podmínek užíváme volnosti bodu 2 těchto podmínek.

Abych nebyl nařknut z předpojatosti k eBance, dovolím si citaci obdobných pasáží z Obchodních podmínek pro vydávání a používání debetních karet k účtu vedenému Českou spořitelnou, a.s.:

1. Pro potřeby těchto Podmínek je používán pojem Držitel a Klient-Majitel Účtu a je rozlišováno, kdo vstupuje do vztahu s Bankou, příp. komu vznikají práva a povinnosti. (odchylka od čl. II (Pojmy), čl. IV. (Změny obchodních podmínek a vypovězení smlouvy, čl. V, odst. 7 (Povinnosti vydavatele) VZOP).
2. Banka neuvádí na výpise informace o směnném kurzu, který byl použit při přepočtu Transakcí v cizí měně (odchylka od čl. V, odst. 7 písm. d) (Povinnosti vydavatele) VZOP).
3. Banka bez předchozího šetření na základě podané reklamace Transakce nepřebírá automaticky odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení Transakce, a to ani v případech, že podnět k Transakci byl dán na přístrojích, terminálech nebo prostřednictvím jiných zařízení, která nejsou pod přímou či výlučnou kontrolou vydavatele nebo v případech, ve kterých Transakce nebyla provedena na zařízení, které nebylo schváleno pro používání příslušného typu elektronického platebního prostředku. Na základě podané reklamace Banka provede individuální šetření a o výsledku bude Klienta informovat. (odchylka od čl. VI odst. 1 písm a), čl. VI odst. 2 písm a) a b) (Odpovědnost vydavatele) VZOP).
4. Klient odpovídá za všechny Transakce, škodu a náklady, které vznikly v důsledku odcizení nebo ztráty Karty, a to do uplynutí kalendářního dne, ve kterém byly odcizení nebo ztráta Bance nahlášeny. Klient odpovídá za všechny Transakce, škodu a náklady, které vznikly v důsledku prozrazení PIN, a to i neúmyslného, jiné osobě (odchylka od čl. VIII (Odpovědnost držitele) VZOP).

Ani zde nenaleznete pro zákazníky podstatné omezení odpovědnosti za fraud. Navíc formulace obsahově jako by z oka vypadla nejen eBance, ale i dalším obchodním podmínkám, redakci dostupným.


Co si o tom můžeme myslet?

Upřímně, nic dobrého. Nepodařilo se nám nalézt banku, která by doporučené omezení ručení klienta od okamžiku nahlášení zcizení či ztráty karty byla omezena částkou 150 EUR, v našem provedení zákona 4.500 Kč. Naopak to vše zavání kartelovou dohodou, neboť banky stojí proti ČNB evidentně v jednom šiku. O zákazníky nesoupeří výhodnějšími podmínkami. Ńaopak se snaží udržet stav, pro který se vžil trefný název: Bankovní socializmus. Zoufalý zákazník tak jako za socializmu nemá kam utéci.

Kdy se začne o zákazníka bojovat jako v civilizovaném světě?
Proč ČNB předložila zákon a následně Vzorové obchodní podmínky, které všichni ignorují a obcházejí?
Co přinutí v Česku působící banky ke změně "poplatkového bankovnictví" na běžný model struktury příjmů?


Článek vychází na Apríla, ale žádný žert v něm není. Ledažeby banky žertovaly se svými zákazníky a 2. dubna zveřejnily skutečné obchodní podmínky. :-)

Autor: Emil Čelustka
Datum: 1. dubna 2003 Profil autora  

Emil Čelustka

Redaktor serverů e-komerce.cz a světNotes.cz.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Mydloch
Socialismus
01.04.2003 08:38
Emil Čelustka
RE: Socialismus
01.04.2003 09:44
rc
eBanka
01.04.2003 10:12
Emil Čelustka
RE: eBanka
01.04.2003 10:29
Árl
Socialismus
02.04.2003 09:44
Emil Čelustka
RE: Socialismus
02.04.2003 09:57
rc
Re: Socialismus
03.04.2003 11:43