Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Domain - grabbing, nenechte se okrást

Registrace doménových jmen není zatím regulována žádným zákonem. Toho využívají "sběratelé domén", kteří si registrují komerčně zajímavé domény za účelem jejich pozdějšího prodeje. Nastíníme možnosti ochrany před tímto jevem.

Doménové jméno jako takové, nepožívá žádné zvláštní právní ochrany jako jiná práva duševního vlastnictví. Doménové jméno není definováno v žádném právním předpisu. Existenci doménových jmen si vynutila praxe, respektive nutnost adresu na internetu označit nejen číselně (tzv. IP adresou), ale také slovně. Tak vznikl systém doménových jmen - kdy každému počítači se přiřazuje kromě IP adresy i doménové jméno.

Doménová jména přiděluje v České republice zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. Vztah mezi osobou, která žádá o přidělení doménového jména, a tímto registrátorem je vztahem soukromoprávním. Registrátor nemá ze zákona žádnou povinnost ani odpovědnost zkoumat, zda přidělení žádaného doménového jména je v rozporu s chráněným označením či nikoliv. Přidělování doménových jmen se řídí podle došlého pořadí.

Registrace doménových jmen není zatím regulována žádným zákonem. Toho využívají "sběratelé domén", kteří si registrují komerčně zajímavé domény za účelem jejich pozdějšího prodeje. Za registraci zaplatí poměrně zanedbatelný poplatek a pak čekají až bude doménové jméno, shodné s označením obchodní firmy nebo ochranné známky, potřebovat jejich skutečný uživatel, majitel ochranné známky, a požadují po něm nesrovnatelně vyšší částku než je registrační poplatek. Tento tzv. domain-grabbing, pokud splňuje znaky nekalé soutěže uvedené Obchodního zákoníku, lze postihnout podle ustanovení § 53 a následujících Obchodního zákoníku, která upravují právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Rovněž je možné přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl.

V minulosti byla řada takových pochybných registrací u nás přecházena bez povšimnutí. V zahraničí, také s ohledem na širší a dřívější využívání internetu, již taková rozhodnutí byla zveřejněna a domain - grabbing byl označen za nelegální.

Často bývá problém střetu s oblastí ochranných známek. Zákon o ochranných známkách, definuje ochrannou známku v § 1, jako označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Střet doménového jména je možný pouze tehdy, jedná-li se na obou stranách o podnikatele a je mezi nimi hospodářský soutěžní vztah. Z toho vyplývá, že majitel ochranné známky má sice k ní absolutní právo, ale pouze pro ty výrobky nebo služby, pro které je zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Označení shodné s registrovanou ochrannou známkou může být využito jinou osobou než majitelem ochranné známky, pokud jím bude označovat jiné výrobky či služby než majitel registrované ochranné známky. Tedy i uživatel doménového jména by za těchto předpokladů mohl legálně doménové jméno užívat.

Toto neplatí v případě tzv. všeobecně známé známky / světově proslulé / uvedené v § 15 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Taková známka je chráněna celosvětově bez toho, aby musela být registrována. Jedná se o známky typu Coca-Cola, Nike či IBM.

Ke střetu doménového jména může dojít i v případě obchodní firmy dle § 8 a následující Obchodního zákoníku. Obchodní firma je definována jako název pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a pod kterým činí právní úkony. Zároveň lze konstatovat, že obchodní firma má svoji funkci propagační, reklamní, identifikuje podnikatele a tvoří jeho goodwill. V § 12 Obchodního zákoníku je obsažena ochrana proti neoprávněnému užití obchodní firmy. Jedná se o absolutní ochranu , což znamená , že pro postih není důležité, aby případný neoprávněný uživatel byl podnikatelem v hospodářské soutěži. Tuto ochranu lze poskytnout pouze firmě zapsané v obchodním rejstříku.

Poměrně častým případem střetu doménového jména s jiným chráněným označením je užití doménového jména shodného s jménem a příjmením fyzické osoby nebo s názvem právnické osoby. Jméno a příjmení fyzické osoby je chráněno dle § 11, Občanského zákoníku, ve kterém je stanoveno: ... že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Dále podle § 13 občanského zákoníku : ... se fyzická osoba, která se domnívá, že její osobnostní práva byla porušena, má právo se domáhat, aby bylo upuštěno od pokračování neoprávněných zásahů, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a bylo jí poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Fyzická osoba má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Podle § 13 občanského zákoníku nejde o neoprávněný zásah tehdy, když fyzická osoba se zásahem výslovně souhlasí.

S praxe by se dal uvést případ registrace jména "dagmarhavlova.cz", který v loňském roce vyvolal bouři protestů. Ne nepodobná je tato kauza případu registrace domény "whitehouse.com", kde s podivem nenajdete tisková prohlášení Bílého domu. Z právního hlediska je tato operace čistá, neboť slovní spojení tohoto typu nelze právně ochránit. Jen pokud by se zde začala objevovat loga Bílého domu, fotky prezidenta či jiné spojení s nejvyšším úřadem, pak by se mohli věci chytnou právníci. Tedy pozor na zloděje.
Autor: Martin Žalmánek
Datum: 19. dubna 2002 Profil autora  

Martin Žalmánek

Student ekonomie a managementu na MZLU v Brně
CEO a zakladatel or2be.cz


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz