E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Kde je problém české B2B e-komerce?

Pavel Hrůza, 12. listopadu 2001, e-komerce.cz

Podle všech indicií je boom českých B2B tržišť za námi. Přes značný potenciál této oblasti se většina podnikatelů v této oblasti nesetkala s očekávaným ohlasem ze strany podniků. Teprve v poslední době přilétají první vlaštovky v podobě nasazování B2B technologií v oblastech, ve kterých se předpokládalo jejich přijetí mnohem dříve. Jasná řeč čísel nám naznačuje kde je problém a jak se s ním vypořádat.

Kvalita trhu

Podle Centrálního statistického úřadu je v České republice 2.1 milionů podniků, z toho je 1.1% (23 397 firem) středně velkých a 0.9% (2013 firem) tzv. velkých (51-250 zaměstnanců). Větších korporací s více než 500 zaměstnanci bylo v ČR na konci roku 2000 pouze 835. Podle studie Polish Market Review (PMR) založené na výzkumu Markent, 64% velkých a 76% středních společností používá internet k obchodním účelům.

O velikosti českého B2B trhu z hlediska příjmů a obratu zatím nemáme přesné informace. Podle zprávy IDC z letošního roku, příjmy z B2B e-komerce tvořili v roce 2000 80% celkových příjmů z e-komerce v ČR, což činí 32 milionů USD. Odhad PMR, založený na datech PricewaterhouseCoopers uvádí 40 mil. USD. Většinu z této sumy vytvořili prodejci PC a jiného hardwaru. Tato suma má však dosti mizivou vypovídací hodnotu, neboť počítá pouze s příjmy z prodeje zboží přes maloobchodní kanál, což nepatří plně do oblasti, kterou označujeme jako business-to-business.


Růst e-komerčních aktivit ve velkých a středně velkých podnicích:


(Zdroj: PMR/Markent, 2001)


I když podle studie Pricewaterhouse Coopers největší české firmy využívají ve srovnaní s ostatními zeměmi střední a východní Evropy e-komerci relativně hodně, jen velmi malá část z nich generuje nějaký příjem prostřednictvím metod e-byznysu: Jen 4% z nich takto vytváří více než pětinu svého příjmu, a celých 50% věří, že jim e-byznys nepřináší žádný příjem. Sektory s největšími e-byznysovými příjmy jsou Telekomunikace/Počítače (12%) a Finance (včetně bank a pojišťoven).


Podíl příjmů z e-byznysu očekávaný firmami v příštích 5 letech:
Graf
(PricewaterhouseCoopers, 2000)


Překážky rozvoje B2B e-komerce

Z výše uvedených údajů vyplývá, ž penetrace internetových technologií ve firmách je pro další růst B2B e-komerce dostatečná a neměla by být překážkou. Ze zkušeností podnikatelů v oblasti vyplývá, že největší problém je v ne příliš vstřícném přístupu firem, pramenící z nedostatečné znalosti.

Potvrzuje to i nedávný výzkum BMI, podle něhož české podniky sebekriticky pokládají za největší bariéru nízkou úroveň znalostí o Internetu a informačních technologiích a na druhém místě nedostatečnou znalost přínosů elektronického obchodu. Teprve na dalších místech skončily příčiny jako je malá bezpečnost transakcí a dat, nedostatečný právní rámec, technologická nevybavenost firem či jiné důvody:


Co považují firmy za největší překážku rozvoje elektronického obchodování mezi podniky:

Nízká úroveň znalostí o IT a Internetu
33%
Nedostatečné znalosti přínosů e-obchodu
19%
Bezpečnost transakcí a dat
12%
Nedostatečný právní rámec
8%
Technologická nevybavenost firem
8%
Malý rozsah českého trhu
7%
Problém plateb přes Internet
8%
Malá ochota manažerů pro technologické změny
6%
Jiné
1%


S těmito údaji korespondují i poznatky získané při rozhovorech s dotazovanými, které stojí za to ze studie citovat: "Jejich znalost problematiky byla velmi rozdílná. Na první pohled bylo zřejmé, jestliže šlo o odborníka znalého problematiky informačních technologií a datové komunikace. Častěji se však respondenti v dané oblasti příliš neorientovali, nejednou sami označovali některé otázky za značně odborné. Řadu výrazů ani neznali. Například webhosting či outsourcing, jejichž význam byl v dotazníku vysvětlen, a některým nic neříkal ani pojem Evropská komise. Přitom většinu tvořili majitelé či ředitelé firem a vrcholový management."

Nedostatečné znalosti přínosů elektronického obchodování se znovu potvrdily také u otázky týkající se využívání elektronických tržišť. Pouze dvě procenta firem již využívají tuto formu elektronického obchodování, jen 16% firem ji hodlá vyzkoušet do konce roku 2002, ostatní o tom neuvažují. Za největší komplikaci při využívání elektronických tržišť považuje v souhrnu 34 % dotázaných nezkušenost firem a jejich managementu v této oblasti.

I když pionýři české B2B e-komerce odvedli v osvětě slušný kus práce, pro vznik kvalitního elektronického B2B trhu toho bude třeba udělat ještě více.

(Bližší údaje o číslech a trendech české e-komerce jsou k dispozici ve studii E-commerce in the Czech Republic)

Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz