Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Vaše firma v nové ekonomice - část 5. E-marketplaces a jak na ně

V této části našeho seriálu, jak již název napovídá, bych se rád blíže zabýval problematikou elektronických burz. Nejprve se podíváme na pojmy, poté na současnou situaci a budoucnost B2B platforem a na závěr zmíním záležitosti, které byste měli brát v potaz v případě, že budete uvažovat o integraci s libovolnou B2B platformou.

Online tržiště, online exchange, B2B exchange, B2B marketplace, B2B tržiště, online procurement platform, B2B platforma, atd. To všechno jsou názvy, se kterými se můžete setkat v souvislosti s mezipodnikovými platformami pro online obchodování. Všechny tyto názvy označují v zásadě stejnou věc: jedná se o prostor, na kterém je umožněno nakupujícím a prodávajícím podnikům střetávat se online a využívat výhod z toho plynoucích, např. široký tržní záběr, zkrácení času pro transakci, dodatečné služby, atd. Výhodami se budu zabývat později, pouze řeknu, že v minulosti i dnes zůstává valná většina z nich nevyužita. Ačkoliv používám většinu z výše uvedených názvů jako synonyma, nejvíce mi přirostl k srdci název B2B tržiště nebo B2B platforma, proto se s ním setkáte v mých článcích nejčastěji.

Jak všichni víme, elektronická tržiště byla dlouhou dobu považována za nejžhavější kandidáty na “internetový” úspěch. Před zhruba 2-3 roky svět prošel obdobím horečného zakládání těchto B2B platforem. Toto období se nevyhnulo ani nám (rozuměj České republice) a také u nás vznikaly online tržiště (skoro) jako houby po dešti – např. z těch známějších Centrade či Intelligo. Jak jste si již mohli na e-komerci, či jinde přečíst, doba horečného zakládání je již za námi a nastává období konsolidace a transformace stávajících platforem do tzv. platforem 2. generace.

Problémy všech B2B tržišť první vlny (1. generace B2B trhů), tedy těch zakládaných v období internetového boomu, byly a stále jsou především v nepochopení a váhavém uvádění do života základního poslání těchto platforem. B2B platformy měly být základním stavebním kamenem, který umožní zvýšit efektivitu a zpružnit fungování nákupního procesu firem, či ještě lépe celých dodavatelských řetězců (angl. supply chain). Tedy nikoliv pouze online transakční platforma s nabídkou aukcí různého typu a zveřejňováním nabídek, ale platforma soustřeďující mnoho dalších služeb souvisejících s nákupem přímého i nepřímého materiálu pro dané odvětví. Zmíním hlavní doplňkové služby, které jsme všichni s napětím očekávali, ale nedočkali jsme se: online platební nástroje, logistické služby, kvalitářské služby, skladovací služby, apod. Samozřejmě doplňkové služby jsou velmi závislé na odvětví a typu dodavatelského řetězce, který se snaží daná B2B platforma oslovit a integrovat. Neznalost odvětví a fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů v něm, patří mezi jednu z velkých slabin e-trhů první vlny (o tom, jak komplikované tyto vztahy mohou být, by mohl vyprávět např. pan Oplatek z firmy Dodejto.cz). Většina B2B platforem první vlny se nikdy nedostala dál než za nabídku transakčních služeb. To je pro dlouhodobý rozvoj nedostatečné a navíc pro firmy často z dlouhodobého hlediska nezajímavé. Sečteno a podtrženo, co se nedařilo provozovatelům těchto platforem:

· detailně poznat a přizpůsobit nabídku služeb odvětví, ve kterém se chtěli pohybovat;
· dostatečně rychle implementovat zmiňované “doplňkové” služby, protože ty jsou základní podmínkou zvýšení efektivity v celém nákupním procesu;
· dostatečně, důrazně a pravidelně vzdělávat potenciální nakupující a prodávající o výhodách spojených s účastí na elektronickém trhu;
· získávat a především udržet nakupující a prodávající na e-trhu (B2B platforma je klasickou servisní organizací a musí tomu přizpůsobit své řízení, propagaci i tzv. “retention policy”;
· skutečně dodat slibované výhody a tím dokázat prospěšnost účasti v jakékoliv B2B platformě všem, kdo ještě váhají.

  Z toho, co jsem řekl, jasně vyplývá, že B2B platformy mají budoucnost a možná i světlou budoucnost, závisí to pouze na tom, jak dobře a rychle dokáží smazat výše zmíněné nedostatky.


  Co z toho plyne pro Vaší firmu?

  Jelikož jsem zatím zmiňoval samé negativní věci, nejste nejspíš v tuto chvíli online trhům příliš nakloněni. Mám pro vás ještě jednu špatnou zprávu, většina výhod, které vám mohou B2B tržiště přinést, je realizovatelná pouze při určité formě integrace vaší firmy se zvolenou B2B platformou/platformami.

  Pro Vás a Vaší firmu z tohoto vyplývá jedna zásadní věc, na všechny nedostatky, které jsem zde zmínil, je třeba dát pozor v případě, že budete uvažovat o zapojení do určité B2B platformy. Věřím, že u online trhů, které přežijí tento rok, se již uvedenými nedostatky nebudete muset vůbec zabývat.

  Co ještě je třeba zvažovat při volbě vhodné B2B platformy-?

  První věcí, kterou je třeba si rozmyslet při výběru B2B trhu(ů) jsou výhody či přínosy, které si od takového kroku slibujete. Jaké přínosy můžete od “kvalitní” integrace s “kvalitní” platformou očekávat?

  · méně chyb v transakcích a dokumentaci;
  · ”narovnaný” nebo-li rychlejší proces nákupu;
  · zvýšený tržní záběr;
  · přístup k informacím týkajícím se nákupu v reálném čase;
  · uživatelsky přátelské rozhraní;
  · snadnější kontrolu nákupních výdajů;
  · nižší náklady na objednávku;
  · pokles celkových nákladů (v důsledku výše uvedených výhod);
  · kratší dobu obrátky zásob (v případě, že se podaří integrovat celý váš dodavatelský řetězec).

  Takže nyní víte, proč chcete začít využívat něco jako B2B tržiště. Neočekáváte pouze nižší nákupní ceny, protože to by mohlo znamenat nejen zklamání, ale také by to odvedlo pozornost o potenciálně mnohem větších výhod zmíněných výše. Ty jsou samozřejmě dosažitelné pouze v případě, že dané tržiště skutečně podporuje hlavní cíl, kterým je kvalitnější a rychlejší proces nákupu a okamžitý přístup k informacím v rámci celého dodavatelského řetězce. Samozřejmou podmínkou je také vnitřní připravenost vaší firmy z hlediska vašich procesů souvisejících s nákupem a vyškoleného personálu.

  Jak jsem již zmínil, většina výhod je realizovatelná pouze po určité formě integrace vašich interních systémů s vybranou B2B platformou. To přidělává vrásky nejednomu řediteli IT a samozřejmě nám konzultantům také. To proto, že není vůbec jednoduché v dnešní době odhadnout, jak náročná nakonec integrace bude a zda-li vybraný partner již nebude v procesu likvidace až dokončíme pracnou integraci.

  Kdo je dnes důvěryhodným partnerem, který přežije a kdo nikoliv? Podívejme se alespoň na hlavní oblasti, o které je třeba se zajímat při rozhodování o platformě, které dáte svůj hlas:

  · kdo jsou lidé a firmy za danou platformou, s jakým cílem jí vytvořili;
  · jak snadno lze integrovat dané řešení s vašimi současnými IT/IS;
  · lze propojení provést pouze skrze individuálně vytvořené můstky, nebo lze využít krabicového řešení pro běžně používané systémy;
  · lze dané propojovací můstky či aplikaci využít také pro propojení s dalšími B2B platformami;
  · kdo provádí integraci, tým lidí z dané platformy nebo třetí strana;
  · jaké má daný tým zázemí a zkušenosti (i finanční zázemí);
  · využívá řešení a platforma otevřených standardů (např.odvětvových XML schémat)
  · může být daná platforma snadno přizpůsobena pro procesy a vazby dané firmy a odvětví;
  · podporuje platforma různé transakční modely (nákupní/prodejní strana) ;
  · existuje podpora multi-jazykových verzí;
  · je možnost přistupovat k informacím omezena na internet, či lze využít i jiná zařízení (např. mobilní terminály)
  · kdo jsou současní klienti využívající danou platformu.

  A další a další otázky, na které je třeba si odpovědět, než bude možné zvolit tu momentálně nejspolehlivěji a nejlépe vypadající B2B platformu. Mnoho otázek záleží na vašem záměru, který sledujete, na odvětví, ve kterém se pohybujete, a na systémech, které používáte. V některých případech lze dokonce uvažovat o vytvoření vlastního B2B tržiště. Pokud disponujete dostatkem kontaktů a případně i vlivem ve svém oboru, můžete se rozhodnout a vytvořit platformu vašemu oboru na míru (případně koupit levně některou z krachujících a upravit jí k obrazu svému). Jak jsem již řekl, vše je jen otázka záměru, zdrojů a očekávaných výhod, které chcete získat.

  Ještě poslední poznámku na závěr, při hodnocení platforem dnes zdaleka nestačí brát v potaz ”zdravotní” stav firmy provozující daný B2B trh, ale je třeba se zajímat také o zdraví jejích technologických partnerů, dodavatelů integračních služeb a také poskytovatelů doplňkových služeb s přidanou hodnotou pro danou platformu.

  Doufám, že si vyberete dobře (případně jste si již dobře vybrali) a těším se, že v příštích statistikách ohledně B2B již na e-komerce.cz uvidíme mnohem pozitivnější čísla.

  Autor: Petr Palán
  Datum: 20. listopadu 2001   Profil autora  

  Petr Palán

  Nezávislý eBusiness konzultant pracující pod značkou NALAPNET.COM
  Působil mj. v Samba Digital Media, PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen
  Zaměřuje se na využití moderních technologií v podnikové sféře pro zefektivnění informačních toků (interně/externě), logistiky a marketingu


   Sdílet článek  
  Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz