Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Případová studie: mySAP.com ve strojírenské výrobě

Přinášíme další z řady případových studíí nasazení IT technologií v praxi. Tentokrát se podíváme na nasezení systému mySAP.com ve společnosti Škoda Machine Tool s.r.o.

Společnost ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o. je jedním z klíčových podniků plzeňského ŠKODA HOLDING a.s. Ve svém oboru se řadí mezi přední světové firmy orientované na výrobu a montáž těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, soustruhů, otočných stolů, speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů. Společnost exportuje 99% své produkce do zahraničí. ŠKODA MACHINE TOOL dodává své výrobky jak přímo, tak i prostřednictvím celosvětové sítě obchodních zástupců. Vedle České republiky lze produkty plzeňského závodu nalézt také např. v Brazílii, Číně, Japonsku, USA, Jihoafrické republice, Rusku, Německu, Velké Británii, na Tchaj-wanu a v mnoha dalších zemích. Od května 1998 je firma držitelem certifikátu systému jakosti podle ISO 9001 od norské certifikační společnosti Det Norske Veritas.

V oblasti technologické infrastruktury společnost disponuje špičkovým výzkumným, vývojovým a konstrukčně-technologickým potenciálem, který intenzivně využívá nejmodernějších počítačových technologií včetně plného nasazení CAD systémů. V oblasti podnikových informačních systémů ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o. (ŠMT) nedávno dokončila 1. etapu implementace řešení mySAP.com, které v současné době používá pro řízení financí i řízení výroby.

Motivace ke změně informačního systému

Globalizace proniká v současné době i do odvětví strojírenské výroby. V důsledku toho je konkurence mezi dodavateli ve strojírenském průmyslu nesmírně vysoká. Špičkové podniky v tomto odvětví, mezi které patří ŠMT, se snaží vyhovět stále náročnějším zákaznickým požadavkům a budovat úspěšné strategie růstu a ziskovosti. Dlouhodobým strategickým záměrem firmy ŠMT je udržet a posílit pozici předního světového dodavatele těžkých horizontálních obráběcích strojů.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle se měla stát implementace nového, moderního informačního systému, který by dokázal do podniku vnést zásady slučitelné se standardy mezinárodních firem, se kterými se ŠMT technickou úrovní svých produktů srovnává. Společnost od nového systému očekávala především zvýšení efektivnosti řízení, zavedení projektového řízení a získání nástroje pro přesné vyhodnocení přínosů a nákladů každé organizační jednotky.

ŠMT byla ke změně systému motivována ještě z jednoho důvodu. Dosavadní systém totiž přestával vyhovovat nejen z funkčního hlediska, ale také z hlediska spolehlivosti. Hardwarová infrastruktura již nestačila kapacitně a stále častěji se opakovaly výpadky systému. V technologické úrovni tudíž stáli pracovníci podniku před úkolem inovovat také hardwarovou infrastrukturu a sjednotit operační platformy.

Situace před mySAP.com

ŠMT donedávna používala soubor systémů, které obsluhovaly jednotlivé oblasti provozu společnosti. Jádrem podnikového informačního systému byl systém řízení výroby PIUSS-O, který byl implementován v roce 1994. Na toto “jádro” byly připojeny další dílčí systémy, které zabezpečovaly procesy v oblasti konstrukčních činností, financí, controllingu, personalistiky a obchodu.

O procesy v jednotlivých oblastech organizace se staraly následující softwarové produkty:
· PIUSS-O – produkčně-plánovací systém k řízení výroby
· SYSKLASS – nástroj pro tvorbu technologických postupů
· CODA – finanční a ekonomický systém
· COST – controllingový systém
· QUIT – personální a mzdová agenda
· I-DEAS – CAD systém
· individuální programy pro jednoduché CRM procesy, programy pro podporu investic, MS Project

Všechny produkty byly propojeny pomocí rozhraní zajišťujících přenos dat. Nevýhodou takto komponovaného systému byla jeho roztříštěnost, která se projevovala složitým převodem dat mezi jednotlivými subsystémy. Celý komplex byl velice náročný na administraci a údržbu, zejména z důvodu nutnosti úprav více rozhraní při změně kterékoliv z komponent. Komunikace týkající se údržby celého systému byla nastavena velice komplikovaně, protože jednotlivé systémy byly spravovány různými pracovníky z různých dodavatelských firem.

Výběr nového systému

Důležitější než technologické požadavky však byly požadavky vyplývající ze stanovené podnikové strategie. Management ŠMT a stejně tak vedení ŠKODA HOLDING a.s. vyžadoval informace pro efektivní vyhodnocování výkonu společnosti v reálném čase. Manažeři firmy potřebovali kontrolovat reálné údaje, mít rychle připraveny podklady pro výrobu a znát aktuální informace pro kvalifikované rozhodování.

Majitelé podniku rozhodli o vypsání výběrového řízení na nový podnikový systém v polovině roku 2000. Na přelomu let 2000 a 2001 byly definovány budoucí standardy ŠMT a byl rovněž posouzen význam takového rozhodnutí pro celý holding. V únoru roku 2001 ŠMT zahájila vlastní výběrové řízení. V užším výběru na sebe narazily produkty společností SAP a Baan. Vítězem řízení se nakonec stal systém mySAP.com, jako představitel integrovaného, celopodnikového řešení plně pokrývající oblast výroby, se zaměřením na projektový způsob řízení. Implementace v ŠMT je považována za pilotní projekt implementace systému SAP ve společenství ŠKODA HOLDING, kde je strategickým záměrem v budoucnu provozovat maximálně dvě platformy systémů ERP, z nichž jednou je SAP.

Mezi hlavní důvody výběru systému mySAP.com patří fakt, že implementující společnost SAP ČR disponuje v České republice širší a kvalitnější sítí svých i partnerských konzultantů ve srovnání s její konkurencí. V době výběrového řízení byl mySAP.com nejlépe lokalizovaným a stabilizovaným systémem na českém trhu. Dalším důležitým kritériem byla, vzhledem k časovému prostoru danému managementem ŠKODA HOLDING a.s., záruka společnosti SAP ČR za dodržení velice napjatého časového plánu implementace v ŠMT.

Projekt implementace – produktivní start za 4 měsíce

Ihned po jednáních a uzavření kontraktu v srpnu 2001 byla zahájena implementace. Tato byla dodána a vedena přímo společností SAP ČR, s účastí týmu poradců, jak vlastních tak i poradců partnerských společností. Pro implementaci bylo striktně použito metodiky ASAP (AcceleratedSAP), tj. metodiky zaměřené na rychlé ale současně i kvalitní zavedení systému. Celý projekt byl rozdělen do 2 etap, se začátkem první etapy 20. srpna 2001. Po velmi rychlé plánovací fázi byl projekt v plné šíři slavnostně zahájen 4. září 2001.

Realizace byla postavena na základní komponentě řešení mySAP.com – systému SAP R/3, v následujícím rozsahu modulů: Controlling (CO), Finanční účetnictví (FI), Investiční majetek (FI-AA), Nákup a skladové hospodářští (MM), Řízení skladů (WM), Prodej a expedice (SD), Řízení výroby (PP) , Řízení jakosti (QM), Řízení životního cyklu výrobku (PLM) a Řízení projektů (PS). Již během první etapy byly současně implementovány všechny, pro budoucí provoz plánované moduly (tzv. metoda “velkého třesku”), přičemž bylo implementováno přibližně 80% celkového dohodnutého rozsahu.

První etapa byla po důkladném testování a migraci dat ukončena 1. ledna 2002, uvedením systému do produktivního provozu. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že zvolená metoda současné implementace finančních a logistických bloků byla vybrána vhodně – funkčnost systému ve všech jeho modulech je skutečně úzce provázaná a realizované nastavení umožňuje bezproblémovou integraci všech podnikových procesů.

Zároveň byla v lednu zahájena 2. etapa projektu, jejíž završení se plánuje na červen 2002. Tato etapa představuje stabilizační období, jež zahrnuje zprovoznění zbývajících funkčností, která sice nebyla bezpodmínečně nutná pro samotný start, ale její zavedení představuje zvýšení užitné hodnoty a uživatelského komfortu (například změnové řízení, výdejny nástrojů, hodnocení dodavatelů, kalkulace nabídkového řízení, finanční vyhodnocení apod.). V současné době pokrývá systém SAP prakticky všechny podnikové procesy. Pouze pro podporu technické přípravy výroby se používá stávající systém SYSKLASS, a to zejména na tvorbu a správu technologických postupů.

Přínosy nového systému

V současné době prochází implementovaný systém ověřováním funkčnosti v reálném životě společnosti. Následně, po finálním doladění všech procesů a určitém období produktivního provozu bude možné přesně vyhodnotit všechny důležité přínosy pro ŠMT. Již nyní je však evidentní jeden klíčový posun: zatímco dříve se aplikační systémy používaly především pro evidenci, dnes řešení mySAP.com povýšilo úlohu informačního systému ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL na kvalitativně novou úroveň. Ta zabezpečuje především:

· relevantní informace z komplexně nastaveného systému;
· větší přehled, zejména pak ucelený informační pohled na obchodní a logistické procesy pro střední a vrcholový management;
· možnost včasné identifikace vývoje nákladů;
· možnosti přeplánování projektu;
· vyšší dynamiku reakcí na změny (např. zkrácení plánování výroby ze dnů na minuty);
· zapojení více pracovníků do sledování informačních toků;
· zkrácení doby pro přípravu výroby a vlastní výroby, zkrácení dodacích lhůt;
· možnost odpovídající komunikace se zákazníkem, pravidelné informování o výrobě, možnost rychlé reakce na nové požadavky zákazníka;
· možnost hodnocení dodavatelů z hlediska spolehlivosti a kvality dodávek.

Michal Korecký, ředitel pro rozvoj ŠKODA HOLDING a.s. k tomu poznamenal: "Úspěšnou implementaci daného rozsahu v poměrně složitých podmínkách ŠKODA MACHINE TOOL vnímáme jako potvrzení předpokladu, že SAP R/3 je vhodným nástrojem pro řešení specifických problémů v rámci společenství ŠKODA HOLDING. V každém případě se ukazuje, že to byl krok správným směrem – zejména tam, kde směřujeme k důslednému uplatnění principů projektového řízení. V neposlední řadě je třeba vidět finanční stránku projektu, kde zvýšené náklady na pořízení a provoz systému musí být kompenzovány úsporami na procesech a zvýšenou efektivitou podnikání."

Budoucnost bez papírů

Diskuse o budoucím směřování vnitropodnikového systému v ŠMT se nyní vede na téma plného zapojení ŠMT do projektu e-ŠKODA, kde zapojení produktu mySAP Enterprise Portals a internetových možnosti mySAP.com může významným způsobem posílit páteř budoucího kompaktního řešení “ŠKODA e-company ” a “ŠKODA paperless company”.

Ve střednědobém výhledu se uvažuje o nasazení řešení dalších segmentů řešení mySAP.com v souladu se strategií společenství ŠKODA HOLDING.

Pilotní projekt SAP ve ŠKODA MACHINE TOOL slouží jako referenční implementace v rámci společenství ŠKODA HOLDING. V blízké budoucnosti se proto počítá s rozšířením informačního systému SAP i na další dceřiné společnosti ŠKODA HOLDING a.s.

Tomáš Limberg, ředitel úseku organizace a řízení projektů ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o. dodává: "Nejlepším důkazem úspěšnosti projektu je stále častěji se opakující odpověď na nejrůznější otázky, zda to či ono bylo objednáno, kdy to bylo dodáno a jak nám vlastně určitá zakázka nákladově vychází: 'Všechno najdeš v SAPu!‘'"

Platformy:

Hardware: Hewlett-Packard LH6000
Operační systém: Windows 2000
Databáze: Oracle 8.1. 7
Aplikace: mySAP.com (SAP R/3 verze 4.6C)
Počet uživatelů: 80
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 24. května 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Marek Plotnikov
Výroba
24.05.2002 11:43