Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

E-learning v praxi

Celoživotní vzdělávání je již nějaký čas nezbytným předpokladem pro "přežití" v dnešním světě, v němž informace je hybnou silou všeho (nebo alespoň téměř všeho). Pro firmy je stejně důležité vzdělávání zaměstnanců, partnerů a samozřejmě - v přeneseném slova smyslu - také zákazníků. Jak ale tyto potřeby naplnit v době, která je zároveň hyperaktivní a množství volného času se stále citelněji zmenšuje? Jednou z možností je e-learning.

E-learning je proces, který řeší tvorbu interaktivních multimediálních kurzů, jejich distribuci k uživatelům a řízení výuky. E-learning je způsob, jak vzdělávat sebe či své okolí, a to bez ohledu na rychlost vnímání jednotlivých studentů, bez ohledu na časové dispozice, bez ohledu na aktuální počet studentů. E-learning je ale také ideální možnost, jak sdílet znalosti ve firmě, jak se kdykoliv vrátit k pozapomenutým informacím a vybrat si takovou formu výkladu, která nejlépe vyhovuje potřebám studenta.

E-learning také klade důraz na způsob předávání informací. V dnešní době totiž nestačí pouze správnou informaci ve správný okamžik získat, ale je třeba také tu informaci plně pochopit a dát si ji do širších souvislostí. E-learning je proto možné také využít jako informační systém pro zákazníky - nejen o produktech, ale také o doprovodných službách a firmě samotné.

Prostředky e-learningu přitom umožňují vytvářet interaktivní multimediální prezentace, které mohou být vystaveny na internetu či šířeny prostřednictvím CD-ROM.


Výhody e-learningu

Vzdělání levněji, rychleji a lépe.

Levněji je vzdělání možné pořídit z toho důvodu, že není třeba "utrácet" za lektory, pronájem školících prostor, výrobu školících materiálů, dopravu na školení, stravné a řadu dalších nákladů.
Rychleji hlavně proto, že studovat je možné právě v okamžiku, kdy je to třeba a kdykoliv je možné se k probrané látce vrátit.
Lépe, jelikož student výukovým kurzem prochází tempem, které mu nejlépe vyhovuje, v čase, který mu "sedí" a přitom e-learning prostřednictvím testovacích objektů a řídících systémů efektivně měří každý kurz.

Dovolte mi uvést dva příklady z praxe společnosti KONTIS, s.r.o.:


Případová studie: Český Telecom

Český Telecom je dominantním poskytovatelem telekomunikačních služeb v ČR a také jedním z největších zaměstnavatelů s více než 15 tisíci zaměstnanci. Polovina z nich je přitom mladší 40 let, 16 procent zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání.

V oblasti vzdělávání stál Český Telecom před úkolem posílit orientaci všech zaměstnanců na zákaznický servis, což od zaměstnanců vyžaduje nové znalosti a dovednosti.

Je třeba si ale také uvědomit, že Český Telecom na vzdělávání zaměstnanců vydává nemalé prostředky (za rok 2000 proškolil celkem 117 tisíc tréninkových dnů s celkovými náklady více než 170 milionů Kč) a vyžaduje proto maximální efektivitu vynakládaných prostředků.

Pro naplnění svých požadavků si Český Telecom zvolil e-learningový systém. Ten měl splňovat následující cíle:

  • zvýšit dostupnost vzdělávání a rozšíření možností vzdělávání všech pracovníků,
  • automatizovat proces tvorby a realizace vzdělávání,
  • kompletně podporovat celý vzdělávací a životní cyklus zaměstnanců.

Na přípravě e-learningového systému se podílel tým odborníků z oblasti IT, komunikace, pedagogiky a konzultanti z podnikové sféry. Pro volbu technologie pak stanovil náročná kritéria - mj. propojitelnost na SAP R/3, slučitelnost s IT standardy společnosti, systém by měl umožňovat administraci i standardní výuku a například také řídit způsobilost pro pracovní pozice zaměstnanců.

A jaké, že byly výsledky? Přestože skutečnou přidanou hodnotu, kterou projekt přinesl, bude možné hodnotit až po letech, nicméně již nyní jsou patrné přínosy tohoto řešení - např. u kurzů manažerské akademie se očekává více než 60 procentní úspora nákladů oproti výuce v učebnách, zrychlené reakce na vzdělávací potřeby mají kladný vliv na výkon společnosti, firemní kultura se změnila směrem k "učící se organizaci" a posílena byla i image společnosti jako významného hráče na poli zavádění nových metod ve vzdělávání zaměstnanců.


Případová studie: České dráhy

Druhým příkladem z praxe jsou České dráhy, největší národní železniční dopravce a provozovatel převážné většiny železničních sítí v ČR. Zaměstnávají 80 tisíc zaměstnanců s poměrně vysokým věkovým průměrem. Mezi hlavní úkoly v oblasti personální práce proto patří zvýšení produktivity práce, optimalizace počtu zaměstnanců a tomu odpovídající rekvalifikace.

Pravidelná školení a ověřování odborné způsobilosti pro České dráhy zajišťuje Ústav podnikového vzdělávání s více než 90 školícími středisky, 220 učebnami a 80 lektory. Ročně Ústav proškolí téměř 1 milion "žákohodin", z čehož přes 60 procent připadá na povinná školení, jichž se musí zúčastnit více než 45 tisíc zaměstnanců.

Z uvedeného vyplývají nemalé problémy, neboť zaměstnanci musí do školících středisek dojíždět z celkem více než 800 služeben, přičemž ale vyžadovaný efekt školení je de facto nulový - stačí prostě se dostavit. Navíc u většiny školení chybí jakákoliv motivace, protože jsou povinná a navíc - školení připravuje jeden lektor a nedá se proto zamezit subjektivnímu pohledu na věc a většinu informací zaměstnanci obdrží formou výnosů, příkazů a depeší a minimálně část školení proto tvoří již známé informace. V neposlední řadě se projevují i negativa "masového vzdělávání zaměstnanců" - téměř úplně chybí trénink krizových a mimořádných situací a praktická cvičení a kvůli úsporám jsou školení navíc sdružována do bloků, což dále snižuje jejich efektivitu.

Analýzou uvedených skutečností dospěl Ústav podnikového vzdělávání ČD, že ideální formou řešení situace je e-learning. Přitom ale existovalo několik vskutku nestandardních problémů, které bylo nutné vyřešit:
  • jen malá část proškolovaných zaměstnanců pravidelně pracuje s počítačem,
  • některé počítače jsou na nízké technické úrovni a jen malá část z nich je zapojena v počítačové síti, jejíž kvalita navíc také není nijak převratná
  • obsah školení je specifický a není proto možné zakoupit hotové kurzy

Přesto se řešení podařilo najít...

Výsledné řešení představuje vybudování sítě mikroučeben (výsledně až 300), což je vhodná místnost s počítačem zapojeným do sítě. Od 1. 3. 2002 pak bude výuka zpřístupněna také z internetu.

Podmínkou řešení byla i možnost importu off-line výsledků studia z počítačů, které nejsou připojeny do podnikové sítě. Další službou vyvinutou pro potřeby Českých drah jsou automatizační procesy, které pravidelně reportují odpovědným zaměstnancům stav studia posluchačů, což značně snížilo požadavky na počet administrátorů systému.

Firma Kontis, která dodávku e-learningového systému zajišťovala také vyškolila zaměstnance, kteří připravují stále další a další lekce, zejména povinných školení pro jednotlivé pracovní pozice.

E-learning v rámci Českých drah již aktivně využívá na 18 tisíc zaměstnanců. A přestože pro ty, kteří by školení prostřednictvím e-learningu odmítli, je připraven vždy alespoň jeden klasický kurz, všichni potenciální posluchači volí e-learning a všichni s úspěchem absolvovali.

Zkušenosti Českých drah s využitím e-learningu jsou velice dobré. O tom ostatně svědčí i tlak samotných zaměstnanců na co možná nejrychlejší dobudování sítě mikroučeben. V podniku jako jsou České dráhy totiž e-learning podporuje nejen odborné znalosti, ale působí i na zvyšování počítačové gramotnosti, čímž přispívá ke zvyšování sebedůvěry jednotlivých pracovníků.

České dráhy samozřejmě úspěchu využívají a v současné době připravují znalostní databázi zahrnující elektronickou sbírku předpisů a encyklopedii hesel. V plánu jsou také bloky opakovacích lekcí a praktických cvičení pro udržování znalostí a bloky testovacích hodin pro jejich ověření. Předpokládá se zavedení profesně orientovaných diskusních panelů.


E-learning nabízí

"Kouzlo" e-learningu spočívá v komplexnosti. Nenabízí totiž jen předávání informací. E-learning je systém, který zajistí vše od sdělení informace, přes její správné pochopení a uvedení do souvislostí, až po otestování toho, jak účinné předání informace bylo. A protože e-learning obvykle využívají firmy s více zaměstnanci, zajistí e-learning i předání informací o tom, jak si jednotliví posluchači vedou odpovědnému pracovníkovi.

E-learning, respektive řídící systém rovněž ohlídá, aby každý "student" studoval to, co má - tedy kurzy přidělené vedoucím pracovníkem - a přitom se nevěnoval zbytečnostem. V rámci testů a dalších forem zkoušení tak systém nejen zařadí posluchače na vhodný stupeň, ale vyloučí i ty znalosti a informace, které již zná z výuky.

Lenin prý kdysi řekl: "Učit se, učit se, učit se." Dovolím si tuto jeho větu poněkud aktualizovat: "e-learn, e-learn, e-learn..."

Autor: David Kozák
Datum: 20. února 2002 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz